Algemene voorwaarden 

Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Centraal Muziekhuis BV zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland onder nummer 01066859 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Centraal Muziekhuis BV worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Centraal Muziekhuis BV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 2.1 Alle aanbiedingen van Centraal Muziekhuis BV zijn vrijblijvend en Centraal Muziekhuis BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6. 2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Centraal Muziekhuis BV . Centraal Muziekhuis BV is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Centraal Muziekhuis BV dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen 3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros exclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie per omgaande en voorafgaand aan levering(en) en uiterlijk binnen acht (8) dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 3.3 Betaling kan geschieden per overschrijving of onder rembours (bij ontvangst). Bij betaling per overschrijving geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Centraal Muziekhuis BV . 3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien van Centraal Muziekhuis BV haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van van Centraal Muziekhuis BV om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. 3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is van Centraal Muziekhuis BV gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door van Centraal Muziekhuis BV . 

Artikel 4. Levering 4.1 De door van Centraal Muziekhuis BV opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan van Centraal Muziekhuis BV verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 6.1 De opdrachtgever garandeert aan Centraal Muziekhuis BV, dat door nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals geluids-, beeld- of fotografische opnames, computerprogrammatuur, databestanden, tekeningen, kopij, zetsel, modellen, litho’s, films, informatiedragers etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden volgens het Auteursrecht 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. 6.2 De opdrachtgever vrijwaart Centraal Muziekhuis BV, zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden volgens de hier bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken. Iedere opdrachtgever dient zich tevoren op de hoogte te stellen van de voorwaarden gesteld door de auteursrechtenorganisatie STEMRA (of een daarmee verbonden zusterorganisatie) voor wat betreft het dupliceren van geluids-, beeld, en informatiedragers en is zelf verantwoordelijk voor de betreffende opdracht. Opdrachtgever dient zelf te voldoen aan alle door deze organisatie gestelde voorwaarden, en vrijwaart Centraal Muziekhuis BV tegen alle aanspraken die derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten mochten hebben. 6.3 Indien de exploitatie van het auteursrecht, op het moment van duplicatie, niet is ondergebracht bij enige auteursrechtelijke vereniging, instantie en/of uitgeverij en daardoor niet hoeft worden afgerekend bij STEMRA (of een daarmee verbonden zusterorganisatie) dan vrijwaart de opdrachtgever Centraal Muziekhuis BV tegen alle eventuele toekomstige afrekeningen of afrekeningen met terugwerkende kracht. 6.4 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door van Centraal Muziekhuis BV geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 6.5 van Centraal Muziekhuis BV garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u van Centraal Muziekhuis BV daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft van Centraal Muziekhuis BV de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie 8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en van Centraal Muziekhuis BV , dan wel tussen van Centraal Muziekhuis BV en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en van Centraal Muziekhuis BV , is van Centraal Muziekhuis BV niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van van Centraal Muziekhuis BV . 

Artikel 9. Overmacht 9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft van Centraal Muziekhuis BV ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat van Centraal Muziekhuis BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan van Centraal Muziekhuis BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 10. Diversen 10.1 Indien u aan van Centraal Muziekhuis BV opgave doet van een adres, is van Centraal Muziekhuis BV gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan van Centraal Muziekhuis BV opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 10.2 Wanneer door van Centraal Muziekhuis BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat van Centraal Muziekhuis BV deze voorwaarden soepel toepast. 10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met van Centraal Muziekhuis BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door van Centraal Muziekhuis BV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 10.4 van Centraal Muziekhuis BV is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.